Skip to main content

Warmtenet Waarderpolder

Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom moeten we van het aardgas af. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De Waarderpolder is één van de gebieden in Haarlem waar een warmtenet kan komen. Met een warmtenet krijgen de bedrijven op het business park een alternatief voor het gebruik van aardgas.

Warmtenet Waarderpolder

Nederland gaat van het aardgas af en de gemeenten hebben hierin een belangrijke regierol gekregen. In het Klimaatakkoord wordt stevig ingezet op de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen om ruimtes te verwarmen en warm tapwater te leveren.
De gemeente Haarlem heeft in het coalitieprogramma ‘Duurzaam Doen’ ambities beschreven om de stad toekomstbestendig te maken. De wens is om dit samen met de bewoners, bedrijven en partners in de stad te doen. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De Haarlemse transitievisie warmte toont hoe we dat gaan doen.

Een aansluiting op het warmtenet is een duurzaam alternatief voor een gasaansluiting. Voor ruimteverwarming en warm water is geen CV-installatie meer nodig. Met een aansluiting op het warmtenet zijn de bedrijven voorbereid op het moment dat er geen aardgas meer beschikbaar is. Bedrijven die restwarmte over hebben zouden ook warmte kunnen leveren aan het warmtenet.

Haalbaarheidsonderzoek

De Waarderpolder is één van de gebieden waar een warmtenet kan komen. In 2020 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het uitgeven van een warmteconcessie in de Waarderpolder. De gemeente heeft dit onderzoek samen met Parkmanagement Waarderpolder uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek zijn 30 ondernemers geïnterviewd en geënquêteerd. Deze bedrijven vertegenwoordigen ruim 70% van het totale gasverbruik in de Waarderpolder. Er is ook een globale opzet gemaakt voor de businesscase en er zijn eisen en randvoorwaarden opgesteld waar de warmteconcessie aan moet voldoen.

Input van de ondernemers

Bedrijven die deelnamen aan het onderzoek kwamen met een aantal specifieke onderwerpen dat voor hen prioriteit heeft: de leveringszekerheid van het warmtenet is zeer belangrijk. Daarnaast moet het warmtenet een aantoonbaar duurzaam alternatief zijn voor het gebruik van aardgas, en de kosten moeten voor de meeste bedrijven niet hoger uitvallen dan verwarming via aardgas.

De volgende stap naar een warmtenet Waarderpolder

Het onderzoek in de Waarderpolder maakt duidelijk dat het haalbaar is om de warmteconcessie voor dit gebied aan te besteden. In het voorjaar van 2021 wordt een marktconsultatie uitgevoerd om deze conclusie te toetsen en om aanbevelingen uit de markt op te halen. De marktconsultatie zal ook informatie opleveren voor een risicoanalyse. Welke risico’s zijn er voor de gemeente, de ondernemers en de concessiehouder? En met welke maatregelen zijn deze risico’s te beheersen?

De gemeente neemt een besluit over de aanbesteding op basis van de informatie uit de marktconsultatie en de risicoanalyse. De verwachting is dat dit besluit in juni 2021 genomen kan worden. Als besloten wordt de warmteconcessie aan te besteden, dan zal de daadwerkelijke aanbesteding in de tweede helft van 2021 kunnen starten.

Heb je vragen over het collectief warmtenet Waarderpolder? Neem gerust contact op met Stan Verstraete, projectleider Verduurzaming Waarderpolder, voor meer informatie.

Planning

Q4 2021: Risicoanalyse
Q4 2021: Intentieovereenkomst Iron Mountain

Q1 2022: Besluit aanbesteding warmteconcessie (Collegebesluit)
Q1 2022: Start aanbesteding
Q1-Q2 2023: Gunning

In de media

In het Haarlems Dagblad van 15 mei 2021
stond een groot artikel over het toekomstig warmtenet Waarderpolder. De plannen liggen klaar, nu wordt gezocht naar een ‘bouwer’. Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

In een webinarreeks “Bedrijventerreinen” wordt inzicht verschaft in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen en in kaart gebracht welke de kansen en uitdagingen er zijn. Stan Verstraete vertelde meer over het toekomstig Warmtenet Waarderpolder. Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen