Geen onderdeel van een categorie

Hoe komt het terrein rond de Lichtfabriek eruit te zien?

By 24 februari 2021No Comments

Hoe komt het Haarlemmer Stroom terrein -het terrein bij de voormalige Lichtfabriek- eruit te zien? De gemeente heeft het Ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) gemaakt.
Belangrijke eisen en wensen in het SPvE zijn bijvoorbeeld: een autoluw terrein, de monumenten moeten zoveel mogelijk behouden worden, en er moet een fietsverbinding komen tussen de Sportheldenbuurt, Figeebrug en de binnenstad.

De gemeente maakte een mooie video waarin het ontwerp SPvE wordt toegelicht.

Convenant Waarderpolder
Bij het ontwerp SPvE is het Convenant Waarderpolder meegenomen in het beleid voor Haarlemmer Stroom.
Het vierde Convenant Waarderpolder heeft als doelstelling de versterking van het ondernemingsklimaat op ons aantrekkelijk, duurzaam bedrijventerrein Waarderpolder. Op de Waarderpolder is er ruimte voor economische vernieuwing, nieuwe banen en bedrijven. Dat gebeurt in samenwerking met de ondernemers, werkgevers, opleidingsinstituten en talloze andere partijen in de regio.

Wat kunnen we verwachten voor Haarlemmer Stroom?
Het voormalige energieterrein is in uitstraling en functiemix anders dan de rest van de Waarderpolder. Voor de groei van Haarlem en de toekomstbestendige doorontwikkeling van de Waarderpolder, is verbreding en intensivering van de werkgelegenheid gewenst.
Voor Haarlemmer Stroom liggen er plannen voor nieuwe functies op het gebied van cultuur, ontspanning, creatieve industrie en enkele ondersteunende voorzieningen zoals horeca of printshop. Zelfstandige sportfunctie is bijvoorbeeld niet wenselijk.

Wonen
In de stedenbouwkundige randvoorwaarden van gemeente Haarlem staat duidelijk beschreven: Wonen blijft uitgesloten.
Logiesfuncties zoals hotel of shortstay als ondergeschikte functie van de ontwikkeling zijn wel denkbaar. Shortstay heeft een verblijfsduur van minimaal één week tot maximaal 6 maanden.

IKH uit zorgen over shortstay functie
In de informatieavonden over de SPvE op 16 en 18 februari sprak de verenigingsmanager van Industriekring Haarlem (IKH), namens de IKH haar zorgen uit over de shortstay functie.
Ondernemers en IKH maken zich zorgen over de handhaving van de maximale verblijfsperiode en situaties waarin tijdelijke logees en de naastgelegen bedrijven overlast van elkaar ervaren:

“Ook al treffen bedrijven nog zoveel maatregelen, er blijven situaties waarin bewoners overlast ervaren. Datzelfde geldt andersom. Uit het verleden hebben we geleerd dat de bedrijven vaak aan het kortste eind trekken. Zij besluiten dan om te vertrekken. Nieuwe bedrijven kijken naar locaties zonder risico van overlast, om hun bedrijf te vestigen.” lichtte de IKH verenigingsmanager toe tijdens de online bijeenkomst.

Alleen wonen bij de Oostpoort
“Ondernemers in de Waarderpolder, vertegenwoordigd door de IKH, stemmen in met woningbouw in het stationsgebied bij IKEA, de Oostpoort. Maar wel onder de strikte voorwaarde dat het daarbij blijft. De rest van de Waarderpolder moet een plek voor uitsluitend bedrijven blijven” aldus de IKH.

Meer informatie
Het Ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) ligt tussen 3 februari en 16 maart 2021 ter inzage. Klik hier voor meer informatie.
Ook ondernemers kunnen een reactie geven op het stuk via het formulier op de website van gemeente Haarlem.

Direct
regelen