Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Nieuw Convenant Waarderpolder 2021-2025

By 24 november 2020No Comments

Eind december loopt het Convenant Waarderpolder 2016-2020 af. De gemeente en de Industriekring Haarlem (IKH) hebben een nieuw convenant opgesteld voor de periode 2021 – 2025 voor verdere samenwerking. De focus voor de komende periode ligt op verduurzamen, intensiveren en innoveren.

Duurzaam en toonaangevend

Met het nieuwe convenant slaan we de weg in naar een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein. Hierbij richten we ons op economische groei en op het behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid. Dat doen we door:

    • Verduurzamen: om de klimaatambities te behalen en de economie toekomstbestendig te maken. Dit doen we door het optimaal (her)gebruik van grondstoffen.
    • Intensiveren: anders omgaan met de bestaande ruimte. Dit doen we door te verdichten of door meervoudig ruimtegebruik.
    • Innoveren: innovatiekracht laten groeien om de proeftuinfunctie optimaal te benutten.
In samenspraak

De gemeente en de IKH hebben nauw samengewerkt bij het opstellen van het convenant. Belangrijke bouwstenen voor het nieuwe convenant zijn de Economische visie Haarlem en het onderzoek van Stec Groep naar de toekomstige ontwikkeling van de Waarderpolder: ‘Op weg naar een toonaangevend en duurzaam bedrijventerrein’. De IKH heeft daarnaast voor alle ondernemers van Waarderpolder Haarlem Business Park een digitale ondernemerssessie georganiseerd, waarin ze gevraagd werden om input te leveren voor het nieuwe convenant. Deze sessie heeft niet alleen nieuwe actiepunten opgeleverd, maar ook instemming van lopende acties.

Samenwerking

Voor de uitvoering zetten we in op samenwerking. Het Hoogheemraadschap van Rijnland ondertekent het convenant op een aantal punten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Herstel Haarlemse economie

Met het Convenant Waarderpolder, de nota Aanpak van de gevolgen van de coronacrisis en het Economisch jaarplan Haarlem 2021, werken we gezamenlijk aan het herstel van de Haarlemse economie.


Lees hier het nieuwe Convenant Waarderpolder.

Direct
regelen